Toegang en gebruik van internetsites, e-mail en onlineverrichtingen

Voor de communicatie tussen LeasePlan en de bestuurders of fleet managers  kan er gebruik gemaakt worden van internet, email en onlineverrichtingen (hierna “internettoepassingen”). De regels met betrekking tot gebruik van deze internettoepassingen worden hieronder vermeld.

1. Gebruikersidentificatie en paswoord

Als gebruiker zal u een gebruikersidentificatie en een geheim paswoord per e-mail toegestuurd krijgen en zal u vervolgens toegang krijgen tot de internettoepassingen. Wij hebben het recht om de gebruikersidentificatie en het geheime paswoord in de tijd te beperken.

2. Eigendomsrechten en vertrouwelijkheid

Alle  gegevens,  softwaretoepassingen en  informatie betreffende deze internettoepassingen zijn eigendom  van LeasePlan (hierna “vertrouwelijke informatie”).

U verbindt er zich toe om deze vertrouwelijke informatie strikt geheim te houden en onder geen beding aan derden mee te delen.

3. Bescherming persoongegevens

U geeft uw uitdrukkelijke toestemming aan LeasePlan om uw persoonsgegevens te verwerken met het oog op het beheren, door uw werkgever, van het wagenpark en van de internettoepassingen. LeasePlan is houder van het bestand. LeasePlan zal uw persoonsgegevens enkel gebruiken conform de geldende privacywetgeving en als gebruiker of bestuurder beschikt u te allen tijde over een recht van toegang en correctie.

4. Aansprakelijkheden

Wij zullen alles in het werk stellen opdat de informatie vermeld op de internettoepassingen zo volledig mogelijk en correct is en door u geraadpleegd kan worden. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden indien bepaalde gegevens op de internettoepassingen op een gegeven moment en al dan niet tijdelijk, niet-consulteerbaar, niet-volledig of onjuist zijn. Wij kunnen vrij beslissen de internettoepassingen niet meer beschikbaar te stellen, dan wel  bepaalde gebruikers de toegang tot de internettoepassingen tijdelijk of definitief te weigeren.